Organizator:

Związek Miast Polskich patronem branżowym targów POLECO 2023

Podziel się

 

Związek Miast Polskich objął patronat branżowy nad tegoroczną edycją targów POLECO!

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 350 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Jednak zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należą 355 miasta. Mieszka w nich ponad 78% miejskiej ludności kraju.

Przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw. Przygotowuje własne projekty ustawy, np. ustawę o rewitalizacji czy pakiet projektów ustaw dotyczących finansów.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe, a także umożliwia monitorowanie usług publicznych za pośrednictwem nowej wersji rozwojowej Systemu Analiz Samorządowych (SAS), powstałego w 2019 r. Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL). MRL (https://monitorrozwoju.pl/) to nowoczesna i dostępna bezpłatnie baza danych pozyskiwanych ze statystyki publicznej i Ministerstwa Finansów, która umożliwia analizę potencjału rozwoju gmin oraz przegląd wskaźników dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce (i drugie w Europie, po norweskiej KOSTRZE), które w tak szerokim zakresie wspomaga władze miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu.

Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane przez ZMP dla miast z udziałem środków zewnętrznych. Obecnie realizujemy projekty dotyczące m.in.: zarządzania w oświacie, partycypacji w planowaniu przestrzennym, wyższej jakości administracji, monitorowania usług publicznych czy partnerstw JST.

Od 2019 roku Związek realizuje największy w swojej historii i największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy (finansowany także ze środków EOG) dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. W ślad za wsparciem merytorycznym Związku i naszych ekspertów 29 miast otrzymało w lipcu 2021 r. granty inwestycyjne, których dysponentem był nasz główny partner - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZMP realizuje też wspólnie z miastami kampanie (np. „Sam urządzaj swoje miasto”, #DziękUEmy, „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”, „#MiastazPrzedsiebiorcami”). Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych Związek stara się być aktywnym i skutecznym ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast. Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

Więcej o na stronach Związku Miasta Polskich

Serdecznie dziękujemy!