Organizator:

Zapraszamy na IX konferencję "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych"

Podziel się

 

IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych"

Poznań, MTP, pawilon 6, scena 3, 18.10.2023, godz. 11:00-14:00

Jest to kolejna edycja cyklicznej konferencji, która towarzyszy targom POLECO. Konferencja ma za zadanie metodycznie przybliżać tematy związane z szeroko pojętą problematyką dotyczącą inżynieryjnej ochrony
środowiska. Multidyscyplinarność zagadnień zakrawa o tematy zarówno emisji,
unieszkodliwiania odpadów, czy wód opadowych.


Ramowy program konferencji wraz z listą prelegentów:
1.Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia i problemy z jej implementacją w Polsce – dr Agnieszka Szuster-Janiaczyk
2. Wymagania BAT dla spalania odpadów – dr inż. Piotr Manczarski
3. Kontrola spełnienia wymagań emisyjnych dla spalarni odpadów– Szymon Cegielski
4. Serwisowanie i kontrola małych oczyszczalni ścieków – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
5. Prawne aspekty odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych – dr Anna Nieć

Wymagania BAT dla spalania odpadów – dr inż. Piotr Manczarski

Przetwarzanie termiczne w spalarniach jest jedną ze skuteczniejszych metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych lub tych, których nie można poddać recyklingowi. Pozyskiwanie paliwa z odpadów wydaje się jedną z dróg rozwoju energetyki. Jednakże sam ten proces także nie może być uciążliwy dla środowiska, stąd liczne prawne obostrzenia, np. regulacje BAT (najlepsze dostępne techniki) dla spalarni odpadów. Choć technika termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, to jest także dla natury potencjalnie groźna. Dlatego działalność spalarni odpadów reguluje prawo – krajowe i unijne. Jedną z najważniejszych w ostatnim czasie regulacji prawnych w tymże zakresie jest decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE z 2019 r., która ustanawia konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Na dostosowanie się do nich przewidziano 4 lata od dnia wydania decyzji – wymogi powinny więc zostać spełnione do 12 listopada 2023 r.

Kontrola spełnienia wymagań emisyjnych dla spalarni odpadów – Szymon Cegielski

W wyniku spalania odpadów,  w tym odpadów komunalnych, do atmosfery emitowane są takie substancje, jak CO, CO2 ,SOx ,NOx ,lotne związki organiczne VOC, całkowity węgiel organiczny TOC, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne PAH, dioksyny PCDD, furany PCDF, HCL, HF, pyły, w tym metale ciężkie.. Wielkość emisji zanieczyszczeń uzależniona jest od rodzaju paliwa, jego parametrów fizykochemicznych, technik spalania i wydajności systemów oczyszczania gazów. Instalacje przemysłowe spalające odpady obowiązują europejskie standardy emisyjne. Wielkość emisji zanieczyszczeń uzależniona jest od rodzaju paliwa, jego parametrów fizykochemicznych, technik spalania i wydajności systemów oczyszczania gazów. Podstawowym europejskim dokumentem regulującym wielkość emisji zanieczyszczeń jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Wielkość emisji z instalacji przemysłowych w normalnych warunkach eksploatacji nie może przekraczać poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami tzw. BAT.

Serwisowanie i kontrola małych oczyszczalni ścieków – prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski

Jako małe uznawane są  oczyszczalnie ścieków obsługujące równoważną (względem ładunku BZT5) liczbę mieszkańców RLM ≤ 2000. Wobec znaczącej liczby istniejących małych oczyszczalni oraz przewidywanego znacznego jej wzrostu w niedalekiej przyszłości, pomimo że oczyszczają one stosunkowo niewielkie ilości ścieków, należy się spodziewać ich istotnego wpływu na środowisko, gdyż były i są w niewielkim stopniu kontrolowane i serwisowane. Od stycznia br. urzędy gmin zostały zobligowane do dokładniejszej kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługujących RLM ≤ 50. Sprawdzać będą sposób użytkowania oczyszczalni na swoim terenie, w tym - postępowanie z osadami ściekowymi. Dotychczas serwisanci małych oczyszczalni byli szkoleni najczęściej przez producentów, co ograniczało spektrum technologii do tych związanych z danym producentem oczyszczalni. Z inicjatywy oddz. wielkopolskiego PZITS w grudniu 2022 r. powołano kwalifikację rynkową w zakresie serwisowania małych oczyszczalni ścieków. Serwisanci z certyfikatem PZITS będą gwarantować odpowiedni poziom usług w zakresie eksploatacji wszystkich rodzajów małych oczyszczalni.    W referacie zostaną podane szczegóły dotyczące szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych.

Prawne aspekty odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych – dr Anna Nieć

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wybrane regulacje dotyczące wód opadowych w tym w szczególności założenia ustawy prawo wodne z dnia z dnia 20 lipca 2017r dotyczące odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych. Omówione zostaną również podstawowe obowiązki związane z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych w tym pozwoleń wodnoprawnych oraz ponoszeniem opłat za odprowadzenie wód opadowych. Na tle podstawowych definicji związanych z odprowadzeniem wód opadowych, zostaną omówione wybrane zagadnienia praktyczne w tym problemy interpretacyjne, które znalazły odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Organizatorzy konferencji

Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

przy współpracy z Główną Sekcją Gospodarki Odpadami przy Zarządzie Głównym PZITS

Partnerzy konferencji

 

Bilet dla profesjonalisty Kup bilet Program wydarzeń