Organizator:

Przydomowe kompostowniki w centrum uwagi

Podziel się

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje się do zbadania przydomowych kompostowników.

W nawiązaniu do kwestii zaliczania masy bioodpadów stanowiących odpady komunalne poddawanych recyklingowi u źródła (tj. przede wszystkim w przydomowych kompostownikach) do poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że podejmuje działania w celu ułatwienia stosowania metod obliczeniowych określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z 7 czerwca 2019 r. i dokonywania kalkulacji, z uwzględnieniem krajowego porządku prawnego i regionalnych uwarunkowań.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa między innymi przeprowadzenie badań, w tym bezpośrednich i pośrednich pomiarów masy poddawanej recyklingowi u źródła, na poszczególnych posesjach, wytypowanych w reprezentatywnych próbach populacji.