Organizator:

POLECO 2024 pod patronatem honorowym GDOŚ

Podziel się

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska objęła patronat honorowy nad targami POLECO.

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją ekspercką, odpowiedzialną za ochronę przyrody i udział w części środowiskowej procesu inwestycyjnego. GDOŚ realizuje też zadania dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku, ponadto odpowiada m.in. za koordynację sieci Natura 2000 w Polsce oraz rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Każdego roku GDOŚ inicjuje coroczne obchody Dnia Krajobrazu, a co dwa lata przyznaje Polską Nagrodę Krajobrazową (laureat jest polskim kandydatem do nagrody Rady Europy), realizuje też projekty, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji i promocji odpowiedzialnych postaw względem środowiska przyrodniczego.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje szesnastu regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.