Organizator:

POLECO 2022 - trzy dni pełne spotkań w dobrym klimacie za nami

Podziel się

Kończą się tegoroczne Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO - piątek 21 października to ostatni dzień wydarzenia, podczas którego ponad 150 wystawców z dziewięciu krajów prezentowało swoje nowości, odbierało Złote Medale Grupy MTP, a także organizowało, wspólnie z Grupą MTP, liczne konferencje i prezentacje.

Odpowiedź na potrzeby branży

Obok bogatej wystawy produktów i usług, POLECO to także szeroka sfera konferencyjna, połączona z branżowymi debatami odpowiadającymi na najbardziej nurtujące branżę ochrony środowiska tematy.

Z konferencją wrócił na POLECO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Stabilne finansowanie ekorozwoju Polski w niestabilnych czasach”. Konferencję - odbywającą się na scenie w Alei Lipowej MTP - prowadzili zastępcy prezesa NFOŚiGW: Paweł Mirowski, Dominik Bąk i Sławomir Mazurek.

 

Rozmawiali oni ze swoimi gośćmi m.in. o czystym powietrzu i ciepłym mieszkaniu jako strategicznym planie dla Polski, o głównych wyzwaniach  w transformacji polskiej energetyki i ciepłownictwa, o zmianach klimatu i deficycie wody w Polsce, a także o spalaniu i fermentacji jako sposobach na  rozwiązywanie problemów klimatycznych bez drenowania kieszeni Polaków.

Zeroemisyjny transport – szansa czy zagrożenie?

Nowością podczas tegorocznej edycji POLECO była zorganizowana przez Grupę MTP konferencja "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse". Podczas tego wydarzenia omówione zostały najnowsze rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych.

- Możemy śmiało jako Polska konkurować na rynku wodorowym. Gdyby tylko regulator nie blokował rozwiązań służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, mielibyśmy dość energii do produkcji zielonego wodoru - mówił Paweł Banach z Bank Ochrony Środowiska S.A. w trakcie konferencji.

 

 

- Technologie zeroemisyjne dla transportu muszą być tańsze. Gdybyśmy chcieli wywozić śmieci wyłącznie pojazdami elektrycznymi czy wodorowymi, musielibyśmy podnieść ceny tej usługi 3-, a nawet 4-krotnie – dodał Dominik Marczyk z Błysk Łomża - Usługi Komunalne.

- Musimy całkowicie przeprogramować nasze myślenie o paliwach i energetyce. Nie będzie już zcentralizowanej gospodarki energetycznej. Wodór w przyszłości produkowany i wykorzystywany będzie lokalnie - przewidywał Paweł Piotrowicz z TÜV SÜD.

 

 

- Technologie ładowania pojazdów elektrycznych bardzo przyspieszyły. Będziemy w stanie naładować auto w kilka, kilkanaście minut. Dysponujemy już takimi technologiami, które to umożliwiają – argumentował z kolei Tomasz Kloc z Ekoenergetyka-Polska S.A.

- Najlepsza i najbezpieczniejsza jest zdrowa dywersyfikacja - czyli sytuacja, gdy spółka komunikacyjna posiada w swojej flocie pojazdy korzystające z różnych źródeł energii. Pamiętajmy, że dróg do dekarbonizacji transportu jest wiele - podkreślał podczas konferencji Jacek Nowakowski z IVECO Poland Sp. z o.o.

 

- Nie zamykamy się na żaden kierunek rozwoju, który prowadzi do zeroemisyjności transportu. Polska na mapie Europy nie jest już pod tym względem taką białą plamą. Samochody elektryczne są obecnie w stanie po Polsce podróżować. Swój potencjał ma oczywiście także wodór. W naszym kraju jednak, podobnie jak na całym świecie, brakuje zielonego wodoru. Technologia napędzania pojazdów tym gazem ma duże szanse, ale wciąż potrzebuje czasu - podsumował Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

 

Porozmawiajmy o dobrych praktykach odpadowych

Konferencję „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” zorganizowali wspólnie TOMRA Systems ASA, Plastics Europe Polska, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Grupa MTP. Przez trzy targowe dni eksperci pokazywali i dyskutowali o najlepszych praktykach w branży odpadowej.

 

Anna Sapota z Tomra Systems ASA, reprezentująca jednego ze współorganizatorów wydarzenia mówiła podczas konferencji o holistycznym zarządzaniu odpadami, jako o modelu zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Model ten został opracowany przez ekspertów z firmy Eunomia we współpracy i na zlecenie firmy TOMRA.

Przeanalizowali oni najlepsze praktyki dotyczące zbierania, sortowania i recyklingu na sprawdzonych światowych rynkach. Należą do niego trzy podstawowe elementy: selektywna zbiórka (bioodpadów, papieru, szkła, tekstyliów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego opcjonalnie opakowań tworzyw sztucznych), system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych przed spalaniem lub składowaniem.

Radosław Domagała z Plastics Europe Polska (to także współorganizator konferencji) w prezentacji „Dane odpadowe – czego potrzebujemy?” mówił o najświeższych informacjach z tego rynku. Plastics Europe, realizując zobowiązania branży tworzyw sztucznych podjęte w odpowiedzi na ogłoszoną w roku 2018 Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych dostarcza danych na temat rynku tworzyw sztucznych z uwzględnieniem surowców z recyklingu obecnych w nowych wyrobach.

Najnowsze dane, opracowane przez Plastics Europe, dotyczące zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone dla Polski. Wskazują one m.in., że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Krytyczna analiza dostępnych danych na temat składu odpadów tworzyw wytwarzanych i zagospodarowanych w Polsce pozwoli na lepsze poznanie rzeczywistej morfologii odpadów plastikowych („podfrakcje”), co z kolei jest niezbędne dla rozwoju sektora recyklingu tworzyw sztucznych.

Obok ekspertów z TOMRY i Plastics Europe Polska organizatorami konferencji byli także członkowie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Mówili oni o dobrych przykładach w transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak tłumaczyły m.in. Katarzyna Bachowicz i Agnieszka Zdanowicz z Klastra, nie będzie ona możliwa bez aktywnego udziału innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, zajmujących stabilne miejsce w cyrkularnych łańcuchach wartości. Jednak aby było to możliwe, istotna jest budowa nowych i transformacja dotychczasowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie w oparciu o model (przejście od modelu linearnego do cyrkularnego) i włączenie w nowe łańcuchy wartości.

 

 

Od czego zacząć, jak przeprowadzić zmiany - o tym mówiono podczas sesji poświęconej transformacji GOZ wskazując również tego dobre przykłady. Równolegle z transformacją GOZ niezmiennie istotne jest podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw także w obszarach technologicznych, które nie muszą mieć bezpośredniego związku z transformacją cyrkularną. Procesy te w oczywisty sposób są także wspierane przez zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, którego głównym założeniem w odróżnieniu od wcześniejszych rewolucji przemysłowych - jest integracja systemów i tworzenie sieci.

O recyklingu szkła będącego elementem zamykania obiegu surowców mówił Ryszard Piotrowski z firmy Ardagh Glass S.A. O „ClusterLab" czyli transformacji w kierunku GOZ i innowacjach mówiła  Agnieszka Zdanowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a Piotr Nejman z Fundacji Circular Poland wskazywał na największe wyzwania towarzyszące tytułowej "transformacji GOZ".

O tym, jak ważny w naszej gospodarce jest ołów mówił Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Jak twierdzą eksperci, żaden obecnie produkowany samochód elektryczny nie będzie w pełni bezpieczny i niezależny, jeśli nie będzie wyposażony w baterię ołowiową. Polska jest w czołówce producentów ołowiu pierwotnego. Zajmujemy również czołowe miejsce w Europie zarówno pod względem produkcji jak i eksportu akumulatorów ołowiowych. Recykling akumulatorów ołowiowych będzie nam zatem towarzyszył jeszcze przynajmniej 30 lat. Mówił o tym również Marek Suchowolec z zarządu IGMNiR.

Z kolei Jakub Chwalewski z TOMRA Sorting mówił o odzysku i recyklingu aluminium. To istotny element całego rynku, w tym rynku automotive i transportu, sektora budowlanego czy opakowaniowego. "Zielone" aluminium, czyli w całości pochodzące z recyklingu to coraz powszechniejsza dobra praktyka.

Michał Szczotka z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów kończył tegoroczną konferencję "Dobre praktyki w gospodarce odpadami". Mówił on o dobrych praktykach w zbiórce i sortowaniu szkła oraz drewna. ZZO Marszów, sam będąc recyklerem, pozyskał certyfikaty dla stłuczki szklanej, zmieniając ją z odpadu w produkt, na którym finalnie zarabia.

Podczas konferencji odbyło się także kilka eksperckich debat, które przyciągnęły spore grono słuchaczy. Dyskutowano podczas nich o dobrych praktykach na rynku recyklingu tworzyw sztucznych, a także o cieniach i blaskach wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialnie o ochronie środowiska

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Oddziału PZITS zorganizowały VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. W programie były takie tematy, jak ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych i REACH. 

Kolejna konferencja podczas tegorocznego POLECO poświęcona była zagrożeniom dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami oraz zapobieganiu pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów. Poruszane podczas niej były zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów.

Odpady, surowce, klimat, środowisko, nauka i kultura

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zaprosiły na wydarzenie “Nie ma odpadów są tylko surowce” adresowane do przedsiębiorców, startupów oraz instytucji z otoczenia biznesu oferujących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z ochroną środowiska. 

Odzysk energii i ciepła odpadowego oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to tematy, które omówione zostały podczas „Forum Energii i Recyklingu” organizowanego już po raz 22 przez redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”.

 

Uczestnicy targów mogli także wziąć udział także w konferencjach „Klimat i środowisko” – samorządowej inicjatywie poświęconej zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem, a także „Natura i kultura”, na której pokazane zostały inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych oraz środowiskowe inspiracje dla kultury.

Ponadto firma Nahtec przygotowała prezentację „Bio-LNG. Technologia do wytwarzania bioLNG. Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2”, zaś Politechnika Częstochowska wystąpienie dr hab. inż. Krystyny Malińskiej pt. „Wielowarstwowa biodegradowalna folia do ściółkowania upraw”.

 

Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania

Grupa MTP oraz Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny zaprosiły na ósmą edycję kameralnego spotkania „Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania”. Podczas niuego wielkopolskie firmy IT zaprezentowały najnowsze trendy technologiczne wraz z przykładami ich zastosowań w branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. Później, w ramach wywiadów indywidualnych, uczestnicy mieli okazję ocenić przydatność wybranych przez siebie technologii w swojej działalności.

Idea 3W, czyli woda, wodór, węgiel

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentował na swoim targowym stoisku Ideę 3W. Do tej inicjatywy dołączyło już 26 partnerów biznesowych oraz 12 podmiotów naukowych skupionych wokół Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Idea 3W, podjęta przez BGK, to odpowiedź na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się świat: zmiany klimatu, transformacja energetyczna czy dostępność do wody pitnej. Jednym z celów inicjatywy jest wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i efektywniejsze wykorzystywanie strategicznych zasobów przyszłości, czyli wody, wodoru i węgla. Przedsięwzięcie to integruje różne środowiska, m.in. naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora publicznego.

 

Inicjatywa 3W docenia rolę naukowców w tworzeniu najnowszych technologii, stara się także usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla. Z tego powodu powstało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Porozumienie o jego powołaniu podpisali z BGK przedstawiciele 11 uczelni wyższych, w tym czołowych uczelni technicznych oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. Centrum pomaga środowisku naukowemu we wprowadzaniu na rynek wynalazków z zakresu wody, wodoru bądź węgla, znajduje im partnerów biznesowych, wspiera w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój projektów z sektora 3W, zapewnia pilotowanie i opiniowanie projektów, a także konsultacje prawne.

Podczas POLECO odbyły się także spotkania z ekspertami Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, w ramach której działają Specjalne Strefy Ekonomiczne intensyfikujące swoje działania w Wielkopolsce. Uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc publiczną w wysokości nawet do 45% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza to, że w takiej sytuacji inwestor nie odprowadza podatku dochodowego do wysokości przyznanego wsparcia, nawet przez 10 lub 15 lat.

Premiery i nowości

Podczas POLECO na zwiedzających czekało mnóstwo nowości prezentowanych przez wystawców. R3 Polska zaprezentowało np. Recomat, czyli urządzenie do zbierania, kompaktowania i segregowania opakowań. ARBENA pokazała nową halę tunelową o szerokości 24 m, która charakteryzuje się stalową konstrukcją opartą na kratownicy o kwadratowym przekroju. Agro Sieć Maszyny prezentowała nową gamę ciągników kompaktowych John Deere, m.in.: zamiatarki, pługi odśnieżne, posypywarki, ładowacze czołowe czy glebogryzarki separacyjne.

 

Z kolei Garden Spot, który jest producentem modułów Pixel Garden, służących do budowy ogrodów wertykalnych, zaprezentował wydajny system przelewowy, który zapewnia efektywne nawadnianie roślin przede wszystkim w przestrzeniach komercyjnych, obiektach użyteczności publicznej, ale też w domach prywatnych. Z nowością na POLECO wystąpiła także firma ARTechnic – to niszczarka przemysłowa Intimus z serii SmartShred.

Złote Medale Grupy MTP

Jak co roku przyznano podczas POLECO Złote Medale Grupy MTP dla najlepszych produktów i usług. Tegorocznymi laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostali: Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego, BACKHUS A 38 - przerzucarka do pryzm kompostowych, ION ART - technologia selektywnego oczyszczania wód powierzchniowych, Kompleksowy System Fotowoltaiczny S-F EKO-SOLAR, Moduł Komunalny Globtrak, organiczny środek poprawiający właściwości gleby Ole!komp!, recomat SMART RVM, rozrywarka do bel Matthiessen, samojezdny odkurzacz elektryczny Glutton, separator balistyczny oraz SiCompact 2020 - kompaktowy moduł XL SiDrop. Złote Medale Grupy MTP zostały uroczyście wręczone podczas Wieczoru Branżowego, który zorganizowany został w najstarszym obiekcie na terenie MTP, czyli w targowej Iglicy. 

Obok Złotych Medali przyznano także statuetki ACANTHUS AUREUS za najlepsze stoiska targowe. To wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej rozumieją, w jaki sposób nowoczesny expo marketing buduje wizerunek firmy i jej wartość biznesową.

Kilkanaście firm odebrało także podczas uroczystego Wieczoru Branżowego, zorganizowanego w przestrzeniach najstarszego obiektu na terenie MTP, czyli w Iglicy, jubileuszowe dyplomy uznania za swoją dotychczasową działalność.