Organizator:

Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o...

Podziel się

Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o...

19-21.10.2022, Poznań, MTP, pawilon 7, scena

 

Dzień 1 – 19 października 2022

11:00 prezentacja: „Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami?”, Anna Sapota, Tomra

W skrócie, to model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Został on opracowany przez ekspertów z firmy Eunomia we współpracy i na zlecenie firmy TOMRA, którzy przeanalizowali najlepsze praktyki dotyczące zbierania, sortowania i recyklingu na sprawdzonych światowych rynkach. Należą do niego trzy podstawowe elementy: selektywna zbiórka (bioodpadów, papieru, szkła, tekstyliów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego opcjonalnie opakowań tworzyw sztucznych), system kaucyjny na opakowania po napojach oraz sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych przed spalaniem lub składowaniem.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Dane odpadowe – czego potrzebujemy?”, Radosław Domagała, Plastics Europe Polska

Plastics Europe, realizując zobowiązania branży tworzyw sztucznych podjęte w odpowiedzi na ogłoszoną w roku 2018 Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych dostarcza danych na temat rynku tworzyw sztucznych z uwzględnieniem surowców z recyklingu obecnych w nowych wyrobach. Najnowsze dane, opracowane przez Plastics Europe, dotyczące zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone dla Polski. Wskazują one m.in. że udział regranulatu w ilościach przetwarzanych przez polskich przetwórców wynosi ok. 15%, przy czym jedynie 9,3% pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Krytyczna analiza dostępnych danych na temat składu odpadów tworzyw wytwarzanych i zagospodarowanych w Polsce pozwoli na lepsze poznanie rzeczywistej morfologii odpadów plastikowych („podfrakcje”), co z kolei jest niezbędne dla rozwoju sektora recyklingu tworzyw sztucznych.

Opiekun merytoryczny: 

 

13:00 dyskusja: Dobre praktyki na rynku recyklingu tworzyw sztucznych

Uczestnicy panelu: Marcin Jabłoński, PRT Radomsko Sp. z o.o.; Agnieszka Zawiślak, DP Recykling; recyklerzy poliolefin (tbc)

Moderator dyskusji: Anna Kozera-Szałkowska, Plastics Europe Polska

Czy tylko PET poddawany jest recyklingowi? Jak wygląda recykling tworzyw sztucznych w Polsce? Jakimi praktykami możemy się podzielić? Porozmawiajmy o rozwiązaniach, które działają i skutkują wzrostem poziomów recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce.

Opiekun merytoryczny: 

 

 

14:30 prezentacja: Transformacja GOZ i cyfrowa. Dobre przykłady

Prezentacje i uczestnicy dyskusji:

 • „Recykling szkła elementem zamykania obiegu surowców” - Ryszard Piotrowski, członek zarządu, Ardagh Glass S.A.,
 • „ClusterLab – transformacja w kierunku GOZ i innowacji” Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy;
 • „Wyzwania transformacji w kierunku GOZ” Piotr Nejman, prezes Fundacji Circular Poland

Dyskusja „Cienie i blaski wdrażania GOZ w przedsiębiorstwie”

Moderator: Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie możliwa bez aktywnego udziału innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP, zajmujących stabilne miejsce w cyrkularnych łańcuchach wartości. Jednak, aby było to możliwe istotna jest budowa nowych i transformacja dotychczasowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie w oparciu o model (przejście od modelu linearnego do cyrkularnego) i włączenie w nowe łańcuchy wartości. Od czego zacząć, jak przeprowadzić zmiany będziemy mówić podczas sesji poświęconej transformacji GOZ wskazując również tego dobre przykłady.  Równolegle z transformacją GOZ niezmiennie istotne jest podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw także w obszarach technologicznych, które nie muszą mieć bezpośredniego związku z transformacją cyrkularną. Procesy te w oczywisty sposób są także wspierane przez zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, którego głównym założeniem w odróżnieniu od wcześniejszych rewolucji przemysłowych - jest integracja systemów i tworzenie sieci. Omówimy możliwości wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu innowacji o charakterze procesowym i produktowym od momentu projektowania do wdrożenia, w szczególności promującej transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

Opiekun merytoryczny: 

Projekt Cluster Lab - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.02.03.07-26-0001/21.

 

Dzień 2 - 20 października 2022

11:00 prezentacja: „Co zrobić z żółtym workiem? – efektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych”, Kazimierz Borkowski, Ambiente

Brak odpowiedniej infrastruktury dla zbiórki i zagospodarowania odpadów, ale także brak odpowiednich zachęt dla przedsiębiorców i nowych modeli biznesowych, oznacza, że nie wykorzystujemy obecnie w pełni wartości ukrytej w odpadach tworzyw sztucznych i często nieprawidłowo zagospodarowane lub porzucone odpady lądują w środowisku. Te odpady tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do odzysku energii lub do składowania, muszą służyć jako zasoby surowcowe do wykorzystania w gospodarce obiegu zamkniętego. Istotną rolę w osiągnięciu postępu w tym zakresie odgrywa rozwój i wykorzystanie nowych technologii.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Sortowanie przed spalaniem i składowaniem”, Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku

Sortowanie przed spalanie i składowaniem, to ostatni element HSZZ, który służy jako zabezpieczenie odzysku materiałów nadających się do recyklingu surowców wtórnych, które nie są objęte systemami selektywnej zbiórki i systemem kaucyjnym lub z różnych względów pozostają w strumieniu odpadów komunalnych zmieszanych. Wpływa on na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jak i podwyższenie poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Jednak pojawiają się pytania o jakość takich odpadów i tutaj odpowiedzią jest te miejsca, gdzie proces ten sprawdzono, a jakość surowca zweryfikowano. I to o nich chcemy rozmawiać…

Opiekun merytoryczny: 

 

13:00 prezentacja: „Standardy GOZ – certyfikacja, ślad węglowy”

Prezentacje i uczestnicy dyskusji:

 • „Standardy GOZ – certyfikacja KRN GREEN, ślad węglowy” – Paweł Baryluk, prezes Silk Road Certyfication
 • „Ceryfikaty GOZ wdrażane w przedsiębiorstwie” Sylwester Jachna, Synthos
 • „ClusterLab – transformacja w kierunku GOZ i innowacji” Agnieszka Zdanowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy;

Dyskusja „Korzyści i wyzwania wdrażania certyfikatów w przedsiębiorstwie”

Moderator: Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

Ze względu na rosnące wymagania odbiorcy końcowego produktów i usług firmy muszą przedstawić poświadczenie, że ich produkcja nie obciąża środowiska i nie przyczynia się od eksploatacji zasobów. Ważne jest również spełnienie nowych wymogów legislacyjnych. Certyfikacja daje dostawcom i klientom pewność, że wszelkie dostarczone wejściowe odpady z danego surowca wtórnego, a dalej wykorzystane w produktach są wytworzone w certyfikowanym zakładzie, a prowadzone procesy są zgodnie z najlepszą praktyką. Dzięki systemowi oznakowania, certyfikacja pozwala na przekazywanie jasnych komunikatów przeznaczonych dla użytkowników końcowych, którzy mogą dokonywać świadomych wyborów dotyczących wpływu kupowanych produktów na środowisko. A posiadanie uznanych na rynku certyfikatów daje gwarancję odbiorcom, iż oferowane recyklaty pochodzą w całości lub w części z odpadów. Podczas sesji „Standardy GOZ – certyfikacja, ślad węglowy” omówimy uznawane na europejskim certyfikaty, jak i nowy pierwszy Polski standard KNR GREEN skierowany do recyklerów działających w branżach tworzywowej, metalurgicznej, papierniczej, drzewnej, szklarskiej, chemicznej. Norma będzie poświadczać prowadzenie działalności zgodnie z wymogami GOZ oraz będzie narzędziem systematyzacji procesów w firmie służącym zachowaniu jakości procesów i produktów.

Dopełnieniem tematyki będzie temat śladu węglowego. Bowiem zgodnie z projektem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), który jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) obliczanie śladu węglowego stanie się obowiązkiem, a nie jak dotychczas – ekologicznym trendem. Nowe rozporządzenie UE, mimo że nadal pozostaje w procesie legislacyjnym, ma zostać wprowadzone do codzienności raportowej już w 2023 r., tak żeby przynieść wymierne efekty w roku 2026.

Opiekun merytoryczny: 

Projekt Cluster Lab - Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR.02.03.07-26-0001/21.

 

 

14:30 dyskusja: „Holistyczne zarządzanie zasobami w praktyce - dobre przykłady”

Uczestnicy:

 • Witosław Gibasiewicz - Prezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie,
 • Grzegorz Orzeszko - Prezes zarządu, Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku
 • Arkadiusz Fiuk – Członek zarządu, ATF Polska sp. z o.o. sp.k.
 • Mariusz Rajca – Prezes zarządu, Tomra Sorting sp. z o.o.

Moderator: Anna Sapota, Tomra

Jak może działać holistyczny system zarządzania zasobami w praktyce? Gdzie te praktyki już są wdrażane i jakie są efekty? Czy selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej ma sens? Co zmieni w Polsce system kaucyjny? Czy sortowanie przed składowaniem lub spalaniem może pomóc osiągnąć poziom 65% recyklingu odpadów komunalnych?

Opiekun merytoryczny: 

 

Dzień 3 – 21 października 2022

11:00 dyskusja: „Zagospodarowanie odpadów metali”

Prezentacje i uczestnicy dyskusji:

 • „Ponownie w obiegu. Odzysk metali nieżelaznych, w tym krytycznych” – Paula Kolanowska, Katarzyna Pronkiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
 • „Odzysk i recykling aluminium ” – Jakub Chwalewski, Tomra
 • „Ołów – odzysk i recykling w gospodarce cyrkularnej” – przedstawiciele Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Moderacja: Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

Ogromne znaczenia dla gospodarki UE ma zabezpieczenia zrównoważonego dostępu do surowców m.in. takich jak metale, minerały przemysłowe, a w szczególności Surowce Krytyczne (CRM), dlatego tak istotny jest intensywny rozwój i wsparcie gałęzi przemysłu związanej z odzyskiem surowców z odpadów. Wskażemy w tej sesji dobre przykłady.

Opiekun merytoryczny: 

 

12:00 prezentacja: „Zbiórka i sortowanie szkła i drewna – dobre praktyki”, Michał Szczotka, ZZO Marszów

Prezentacja i dzielenie się doświadczeniami w zakresie zbiórki i sortowania szkła i drewna ze strumienia odpadów komunalnych. Jak osiągać lepsze wyniki? Jak doskonalić sposób zbiórki i sortowania? Są miejsca, gdzie to działa i można zobaczyć efekty, więc warto o nich rozmawiać.

Opiekun merytoryczny: 

 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny dla uczestników targów POLECO. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

 

Bilety Program wydarzeń O targach Zakres tematyczny