Organizator:

3W kluczem do sukcesu, czyli skuteczna współpraca nauki z biznesem

Podziel się

Zapraszamy na stoisko Banku Gospodarstwa Krajowego (pawilon 7A, stoisko 35), gdzie będzie można dowiedzieć się więcej o idei 3W!

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego to odpowiedź na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się cały świat: zmiany klimatu, transformacja energetyczna, dostępność wody pitnej. Budujemy mosty, które łączą różne środowiska – naukę, biznes, administrację, aby razem wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i pomagać efektywniej wykorzystywać strategiczne zasoby przyszłości: wodę, wodór i węgiel. Do inicjatywy włączyło się już dwudziestu sześciu partnerów biznesowych, w tym Toyota Central Europe oraz dwanaście podmiotów naukowych skupionych wokół Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, na czele z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Obecność przedstawicieli inicjatywy 3W na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO – największym wydarzeniu dla branży ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki komunalnej – wpisuje się w cele idei 3W i jest naturalnym elementem budowania ekosystemu 3W. Spotkają się tam wszystkie środowiska, które BGK łączy pod szyldem 3W: przedstawiciele instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentanci świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związani z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

Współpraca różnych środowisk

Inicjatywa integruje społeczność m.in. naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora publicznego. Dzięki Idei 3W świat nauki, w którym powstają nowatorskie rozwiązania oraz technologie, zbliża się do świata biznesu, powstają narzędzia ułatwiające współpracę pomiędzy wynalazcami, a firmami zainteresowanymi komercjalizacją tych innowacji oraz instytucjami finansowymi, które pomogą znaleźć środki na odważne projekty rozwojowe.

– Innowacyjne rozwiązania, które tworzą polscy naukowcy powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, szuka wsparcia w nauce. By osiągnąć sukces, potrzebujemy integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych naukowych i biznesowych partnerów, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem – mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i inicjatorka idei 3W, podczas Kongresu 3W, który odbył się w sierpniu 2021 roku.

Nauka angażuje się w 3W

Inicjatywa 3W docenia rolę naukowców w tworzeniu najnowszych technologii, stara się także usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla. Z tego powodu powstało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Porozumienie o jego powołaniu, oprócz prezes BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczka, podpisali przedstawiciele jedenastu uczelni wyższych, w tym czołowych uczelni technicznych oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wśród szkół wyższych znalazły się: Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Rzeszowska, Politechniki Opolska, Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

- Szczególnie istotne będą obszary wspólne, które łączą te rozwiązania – np. wodne z węglowymi. Podmioty zainteresowane komercjalizacją wynalazków z sektora 3W będą mogły dodatkowo zwrócić się do Centrum o wsparcie relacyjne w poszukiwaniu partnerów do komercjalizacji, jak również w pozyskaniu środków finansowych – zapowiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. – Te wszystkie działania wpłyną na urynkowienie wielu projektów, które wcześniej nie miały na to możliwości.

ICI 3W chce wzmocnić współpracę pomiędzy światem nauki a światem biznesu, m.in. w zakresie tworzenia studiów i szkoleń związanych z inicjatywą. Centrum pomaga także środowisku naukowemu we wprowadzaniu na rynek wynalazków z zakresu wody, wodoru bądź węgla, znajduje im partnerów biznesowych oraz wspiera w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój projektów z sektora 3W. Oprócz tego ICI 3W zapewnia pilotowanie i opiniowanie projektów 3W, a także konsultacje prawne.

Biznes w stylu 3W

W inicjatywę 3W wpisana jest również współpraca z biznesem. W związku z tym BGK podpisał listy intencyjne z przedstawicielami dwudziestu sześciu organizacji.

Cieszymy się, że coraz więcej organizacji widzi potencjał współpracy, którą rozwijamy w inicjatywie 3W. W tym roku podpisaliśmy listy intencyjne z dwudziestoma sześcioma podmiotami, które działają w przynajmniej jednym obszarze z trzech: wodzie, wodorze i węglu. To najlepsze potwierdzenie słuszności naszej wizji zrównoważonej przyszłości, u której podstaw leży wymiana wiedzy i doświadczeń wielu podmiotów, m.in. ze świata biznesu, nauki i administracji – powiedział Maciej Przybyła, Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Wsparcia Biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Firmy ze świata 3W m.in. rozwijają technologię pozyskiwania wodoru z odpadów, dostarczają rozwiązania technologiczne i produkty z zakresu oczyszczania ścieków, wód powierzchniowych i wtórnego wykorzystania wód opadowych, czy też wykorzystują nanomateriały węglowe, np. w druku 3D. W świecie 3W szczególne miejsce zajmują podmioty, które wykorzystują synergię zasobów – wyjątkową współzależność wody, wodoru i węgla – i pracują nad technologiami, które łączą je wszystkie.

- W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu. Zaczęliśmy od konsolidowania środowiska i docierania do potencjalnych interesariuszy z wiadomością, że jesteśmy gotowi – mówiąc obrazowo – do otwarcia parasola nad projektami z obszaru 3W. Z przedstawicielami biznesu wspólne cele przypieczętowaliśmy właśnie podpisaniem listów intencyjnychmówi Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

Współpraca jedynego w Polsce banku rozwoju z sygnatariuszami listów koncentruje się na rozpowszechnianiu idei 3W, w szczególności przez współdziałania zespołów eksperckich, które wymieniają wiedzę, inicjują działania w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, technologiami wodorowymi i węglowymi, a także przygotowują opracowania i raporty poświęcone tym zasobom. O wszystkich podmiotach, które należą do grupy organizacji, które BGK łączy w swoim ekosystemie można przeczytać w zakładce „Świat 3W” na www.idea3W.org

Idea 3W zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wciąż się rozwija i zbiera nowych partnerów naukowych i biznesowych. Tematyka zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne wykorzystywanie trzech zasobów: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego coraz częściej budzi zainteresowanie społeczeństwa, którego świadome decyzje konsumenckie są kluczowe w budowaniu lepszej przyszłości.