Organizator: Grupa MTP

Informacje o konkursie

Podziel się

W obliczu sytuacji epidemiologicznej w regionie i obowiązujących od dziś obostrzeń, Grupa MTP, jako odpowiedzialny organizator podjęła trudną decyzję o przełożeniu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO na termin 13-15 października 2021 r. W związku z powyższym termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Woda – Człowiek” zostaje przedłużony do końca września 2021 roku. Wszystkie zgłoszone w tym roku projekty utrzymują ważność i będą rozpatrywane przez komisję w 2021 roku.

 

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w konkursie pt. „Woda i Człowiek” Wszyscy wiemy, ile pracy, nakładów finansowych, energii i czasu zajmuje realizacja inwestycji, której celem jest ochrona zasobów wodnych. Niejednokrotnie też, końcowi beneficjenci, którzy korzystają z tej infrastruktury nie doceniają ogromu podjętych przez Inwestora działań.

Mając na uwadze powyższe, Grupa MTP - organizator targów POLECO, podjął decyzję aby docenić i uhonorować podjęte przez Was działania inwestycyjne, które nie tylko zaspakajają podstawowe potrzeby mieszkańców i służą dobru społecznemu chroniąc nasze zdrowie, ale także wpływają wymiernie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zapraszam do wypełnienia wniosku konkursowego i życzę powodzenia!

 

dr inż. Tomasz Warężak
Przewodniczący Kapituły Konkursowej  „Woda i Człowiek”

Celem konkursu „Woda i Człowiek” jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się najwyższym efektem ekologicznym, wpływających na poprawę zasobów wodnych w zakresie ilościowym lub jakościowym oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej lub wodno-ściekowej realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodno-ściekowe, samorządy lub przedsiębiorców.

Przedmiotem oceny będą inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo polegające na modernizacji, rozbudowie, budowie infrastruktury związanej z uzdatnianiem i zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i ich oczyszczaniem, zagospodarowanie wody opadowej zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem osadów ściekowych, adaptacji obiektów przeznaczonych pierwotnie na cele wodociągowo- kanalizacyjne do innych celów.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Inwestycje, które w całości lub w części, zostały oddane do użytku 24 miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach związanych z ilością osób zamieszkujących gminę, na obszarze której znajduje się siedziba Przedsiębiorstwa:

  1. Kategoria do 30 tys. mieszkańców;
  2. Kategoria od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców;
  3. Kategoria powyżej 150 tys. mieszkańców.

Kapituła Konkursu dokonując wyboru nominowanych Inwestycji weźmie pod uwagę w szczególności:
wpływ na środowisko;
energooszczędność;
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia;
ekonomiczną zasadność inwestycji;
efekty ekologiczne inwestycji;
innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych;
funkcjonalność Inwestycji;
zastosowane rozwiązania architektoniczno-użytkowe.

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 września 2021 roku na adres poleco

Regulamin konkursu Karta zgłoszeniowa

 

Organizator konkursu: