Organizator:

Prelegenci EkoSfery 13.10

Podziel się

W konferencji EkoSfera organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 13 października udział wezmą wybitni prelegenci - przedstawiciele świata nauki, gospodarki, a także decydenci.

dr Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w 2014 r. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz Oxford Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1990-2009”. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej. Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24. Od 2 grudnia 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook), określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego. Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. 15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu.

Ireneusz Zyska

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 - 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej. W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej. W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doktoryzował się w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej w roku 1990, habilitował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w roku 2000. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2009. W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z inicjatorów powstania Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którego był prezesem w latach 2002-2012. W latach 2016-2019 był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prof. Chorowski jest m.in. honorowym członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu oraz członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC w Zurychu. Pełnił i pełni funkcje członka rad naukowych (m.in. Instytutu Systemów Energetycznych, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, ciał doradczych, rad nadzorczych. Współpracuje m.in. z takimi instytucjami jak Mountain View, CA,USA) czy Stanford University. Pełnił wiele funkcji w organizacjach międzynarodowych, m.in. był członkiem Komitetu Finansowego CERN w Genewie, Executive Committee w F4E w Barcelonie, przewodniczącym Komisji Skraplanie Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.

Jarosław Broda

Prezes Zarządu, Baltic Power

Jarosław Broda, Prezes Zarządu Baltic Power Od czerwca 2021 Prezes Zarządu spółki Baltic Power odpowiadającej za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN. Doświadczony manager i lider, ekspert o obszarze energetyki oraz systemowych innowacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym rozwoju biznesu począwszy od fuzji i przejęć, przygotowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i we wdrażaniu innowacji. Wcześniej związany m.in. z Tauron, gdzie jako wiceprezes odpowiadał za realizację zielonego zwrotu. Ponadto odpowiadał za nadzór and portfelem inwestycyjnym o wartości sięgającej 4 mld PLN rocznie i nadzorował kluczowe projekty inwestycyjne, taki jak budowa i restrukturyzacja projektu Jaworzno 910. Wcześniej przez ok. 10 lat związany z GDF Suez (Engie), gdzie pełnił funkcje menadżerskie w Polsce i Europie.

dr Sylwia Pawlak

Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A

Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, jak również The Vienna University of Technology. Doktor nauk technicznych z doświadczeniem zarówno naukowym, jak i biznesowym. Studium doktoranckie ukończyła w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN). Karierę zawodowa rozpoczęła od pracy w IMIM PAN, a następnie we Wrocławskim Centrum Badań (obecnie PORT), gdzie odpowiedzialna była za biznesowy oraz naukowy obszar działalności laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej. Od 2018 roku związana zawodowo z Energa S.A., gdzie odpowiedzialna była za koordynację działań w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym, wsparcie merytoryczne w obszarze nowych technologii energetycznych oraz zarządzanie portfelem projektów strategicznych w Grupie. Od września 2019 roku dyrektor ds. Innowacji w Grupie LOTOS S.A. odpowiedzialna m.in. funkcjonowanie systemu zarządzania innowacjami, obszar pozyskiwania funduszy na innowację oraz własność intelektualną.

Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z tytułem magistra inżyniera mechanika o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Audytor energetyczny. Od początku swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Wykładowca zagadnień związanych z ciepłownictwem w ramach kilku edycji Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a także Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach oraz aktualnych i strategicznych problemów wymagających rozwiązania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zamieszczanych w wielu czasopismach branżowych. Aktywny uczestnik wielu gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego. Od 1999 jest Wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Paweł Zaręba

Wiceprezes Zarządu, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o

Od ponad 20 lat związany z branżą energetyczną. Obowiązki Wiceprezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, pełni od 2016 roku. Posiada także bogate doświadczenie w kierowaniu projektami budowy bloków węglowych czy gazowo-parowych. Pracował m.in. w Polimex Projekt Opole Sp. z o.o., gdzie pełnił obowiązki Dyrektora Technicznego dla projektu Opole – budowa opalanych węglem bloków 5 i 6 o mocy 2 x 920 MWe. W latach 2012–2015 Project Engineering Manager w SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za nadzór takich projektów jak budowa ciepłowniczego bloku parowo-gazowego w Ursusie, czy projekty elektrowni parowo-gazowej w Taszkiencie i we Włocławku. W spółce Polskie LNG S.A. w latach 2007-2012 odpowiedzialny za nadzór nad technologiczno – mechaniczną stroną kontraktów na budowę terminala LNG. Przez 3 lata (2004-2007) pracował jako Kierownik Projektu w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A., gdzie m.in. kierował kontraktami na budowę tłoczni gazu na rurociągu jamalskim w Polsce. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (stopień dr inż. nauk technicznych w zakresie mechaniki).

Wojciech Jakóbik

Redaktor BiznesAlert.pl

Jestem analitykiem sektora energetycznego. Skończyłem politologię (licencjat) i stosunki międzynarodowe (magister). Prowadzę także działalność gospodarczą. Jestem wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Administruję stronami internetowymi oraz społecznościowymi i zapewniam im treść. Prowadzę konferencje i wydarzenia. Jestem współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”. W CV mam doświadczenie w podobnych projektach i innych, związanych z tematyką międzynarodową: portal Europa Bezpieczeństwo Energia, projekty Ośrodka Myśli Politycznej. W swojej twórczości staram się podważać dogmatyczne podejście do specjalistycznych tematów, które są niestety za często tłumaczone w sposób uproszczony ale zubożony, a nie bardziej zrozumiały.

Łukasz Lange

Pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku

Absolwent Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Od początku kariery zawodowej związany z gospodarką wodną. W 2005 roku rozpoczął pracę w PWiK Okręgu Częstochowskiego. Od 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz delegata RP do Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. W maju 2020 r. powołany na Pełnomocnika Ministra Środowiska, a w kwietniu 2021 r. na Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku. W 2020 r. odznaczony odznaką honorową „za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

Krzysztof Dąbrowski

Prezes, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

od 1 lipca 2021 r. Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Posiada tytuł mgr inżyniera budownictwa lądowego w specjalności konstruktor budowlany oraz uprawnienia wykonawcze w specjalności budowlano – inżynieryjnej oraz uprawnienia projektowe konstrukcyjno – budowlane i architektoniczne. Pracę zawodową rozpoczął od funkcji kierownika Wydziału Budowlanego w fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet – Unia” w Grudziądzu. Posiadał własną firmę projektową oraz przedsiębiorstwo budowlane. W latach 2003 – 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu. W latach 2010-2020 członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, przez dwie kadencje wchodził w skład Prezydium Rady. Współinicjator, członek komitetu założycielskiego oraz Prezes (do 2021 r.) Stowarzyszenia Kujaw i Pomorza.

Jarosław Wiśniewski

Zastępca Dyrektora, Departament Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Od blisko 20 lat pracy zawodowej związany z resortem rolnictwa w obszarze funkcjonowania rynków rolnych, energetyki odnawialnej, gospodarki wodnej, biogospodarki, cyfryzacji. Uczestnik wielu międzyresortowych zespołów i grup roboczych dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej, gospodarki wodnej, w tym prac nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Współtwórca wielu rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania energii z biogazu rolniczego oraz energetyki prosumenckiej, w tym spółdzielni energetycznych.

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury

Doktor Nauk o Ziemi. Ukończone dwa kierunki studiów: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzania programami, projektami i ryzykiem. Uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli. 16-letnie doświadczenie zawodowe związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Małgorzata Marciniewicz-Mykieta

Zastępca Dyrektora, Departament Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz The Baltic University Programme na Uniwersytecie w Uppsali. Od 2005 roku pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, od 2015 roku Zastępca Dyrektora w Departamencie Monitoringu Środowiska. Doświadczenie zawodowe związane jest przede wszystkim z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej oraz zadań wynikających z postanowień Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego w zakresie realizacji monitoringu i ocen stanu środowiska.

dr Mirosław Lidzbarski

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej

Pełnomocnik Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego ds. państwowej służby hydrogeologicznej. Głównym przedmiotem zainteresowań zawodowych i prac badawczych są wody podziemne w strefie brzegowej Bałtyku oraz na obszarach pojeziernych Polski północnej. Jest autorem wielu projektów i raportów, dokumentujących stan zasobów wód podziemnych. Zaangażowany jest w prace, mające na celu rozpoznawanie stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenach miejskich i poprzemysłowych oraz prognozowanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

dr inż. Ryszard WINIARSKI

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB Puławy

W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Od ukończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jest specjalistą w Zakładzie Żywienia Roślin i Nawożenia wspomnianego wyżej Instytutu. Specjalność – chemia rolna. Główne kierunki pracy: rynek nawozów mineralnych, wykorzystanie organicznych produktów odpadowych do celów nawozowych, możliwości ograniczenia start azotu z nawozów produkowanych na bazie mocznika.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

prof. Politechniki Warszawskiej, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej -

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Biotechnologia w Inżynierii Środowiska. Od 2004 r. adiunkt, a od 2016 r. profesor w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków PW. Główny obszar zainteresowań zawodowych to biologiczne metody oczyszczania ścieków oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, z uwzględnieniem odzysku zasobów oraz odzysku energii. Autor lub współautor ponad 250 prac. Vice-Przewodnicząca grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady.

Jarosław Wiśniewski

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Zarządu Spółki, Członek zarządu Klastra, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Jest wiceprzewodniczącą sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców i ekspertem w programie Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Jest autorem wielu publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizuje lub występuje jako prelegent w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia, jak również konsultacjach.

Anna Kozera-Szałkowska

Dyrektor Zarządzająca, Fundacja PlasticsEurope Polska

Od początku 2021 roku Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska, z organizacją związana od 2007 r., gdzie jako Menedżer ds. Komunikacji odpowiadała m.in. za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), absolwentka Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów, organizowanego przez Fundację Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN.

Andrzej Kubik

Przewodniczący działu klastra ds. edukacji ekologicznej, Zastępca Przewodniczącego działu klastra ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Wykształcenie - magister inżynier przetwórstwa tworzyw sztucznych - w 1986 ukończone z wyróżnieniem studia na Technische Universität Chemnitz (Niemcy) a w 1990 studia podyplomowe na SGH (Handel Zagraniczny). Od 1987 tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Zawód – recykler – od 2011 zarządzanie firmami zatrudniającymi ok. 300 osób: • GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o • REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. Powołanie – ekolog – publikacje w czasopismach „PLAST NEWS”, „Energia i Recykling”, „Chemia i Biznes”

dr Beata Lubos

Dyrektor, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Ekonomistka, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, gdzie prowadziła badania dotyczące polityki innowacyjnej krajów nordyckich. Od 2004 r. związana zawodowo z resortem gospodarki, aktualnie Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Odpowiedzialna za projektowanie strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki, rozwój przemysłu i zieloną transformację. Opowiada również za przygotowywanie założeń aktów prawnych, analiz oraz instrumentów wsparcia realizujących cele polityki innowacyjnej i przemysłowej państwa. W zakres jej obowiązków wchodzi również współpraca z UE, OECD i ONZ w dziedzinie innowacyjności i przemysłu oraz utrzymywanie relacji bilateralnych z wybranymi krajami w tej dziedzinie.

Konrad Nowakowski

Prezes, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Doradca z zakresu aspektów środowiskowych opakowań oraz gospodarki odpadami. Specjalizujący się w ekoprojektowaniu, recyklingowalności, pracach B+R oraz legislacji z zakresu opakowań i gospodarki odpadami, współautor zgłoszeń patentowych oraz strategii biznesowych dotyczących opakowań. Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Prezes PIOIRO (Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań), która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z GOZ.

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Kompleksowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor nauk o Ziemi, geograf koncentrujący się na zagadnieniach zarządzania środowiskiem na terenach zurbanizowanych. Jego lista publikacji obejmuje ponad 170 pozycji z zakresu geografii kompleksowej, badań krajobrazu oraz ekologii miasta. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową biorąc udział w wielu projektach badawczych. Uczestniczy w pracach Europejskiej Rady Badań oraz Europejskiego Forum Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Ma duże doświadczenie w pracy administracyjnej na poziomie wojewódzkim i centralnym. W latach 2004-2006 był podsekretarzem stanu, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2014 -2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

dr inż. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Krajowej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska - PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

Maria Andrzejewska

Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert UN Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy danych środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) "Razem dla środowiska" (2016). Liderka zrównoważonego rozwoju magazynu FORBES Women Polska (2021).

Marek Ryszka

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jest Przewodniczącym Konwentu Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Członek Narodowej Rady Rozwoju - Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe związane z ochroną środowiska i zarządzaniem, w tym studia MBA. Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Był Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Pełnił obowiązki Prezesa tej instytucji. Sprawował też funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Ryszard Gliwiński

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku ekonomii i zarzadzania studia podyplomowe EMBA na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Ponad 20 lat związany z energetyką cieplną, gdzie pełnił funkcje dyrektora do spraw technicznych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Starachowicach. Odpowiadał za wdrożenie jednego z pierwszych w Polsce systemu telemetrii i monitoringu sieci ciepłowniczych. Przeprowadził modernizacje sieci ciepłowniczych oraz źródła ciepła czyniąc Zakład Energetyki Cieplnej jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Uruchomił produkcję nowoczesnych węzłów ciepłowniczych. Pełnił funkcję Prezesem Przedsiębiorstw Wodociągów I Kanalizacji w Starachowicach, gdzie doprowadził do modernizacji oczyszczalni ścieków która umożliwiła wykorzystania biogazu do celów technologicznych oraz optymalnym wykorzystaniem energii cieplnej poprzez połączenie z miejską siecią ciepłowniczą. Od 2017 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu WFOSiGW w Kielcach.

Jarosław Wiśniewski

Zastępca Dyrektora, Departament Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Od blisko 20 lat pracy zawodowej związany z resortem rolnictwa w obszarze funkcjonowania rynków rolnych, energetyki odnawialnej, gospodarki wodnej, biogospodarki, cyfryzacji. Uczestnik wielu międzyresortowych zespołów i grup roboczych dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej, gospodarki wodnej, w tym prac nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Współtwórca wielu rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania energii z biogazu rolniczego oraz energetyki prosumenckiej, w tym spółdzielni energetycznych.