Organizator:

Uwaga! Konkurs dla branży wod-kan

Podziel się

Celem konkursu „Woda i Człowiek” jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się najwyższym efektem ekologicznym, wpływających na poprawę zasobów wodnych w zakresie ilościowym lub jakościowym oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej lub wodno-ściekowej realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodno-ściekowe, samorządy lub przedsiębiorców.

Przedmiotem oceny będą inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo polegające na modernizacji, rozbudowie, budowie infrastruktury związanej z uzdatnianiem i zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i ich oczyszczaniem, zagospodarowanie wody opadowej zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem osadów ściekowych, adaptacji obiektów przeznaczonych pierwotnie na cele wodociągowo- kanalizacyjne do innych celów.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Inwestycje, które w całości lub w części, zostały oddane do użytku 24 miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach związanych z ilością osób zamieszkujących gminę, na obszarze której znajduje się siedziba Przedsiębiorstwa:

  1. Kategoria do 30 tys. mieszkańców;
  2. Kategoria od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców;
  3. Kategoria powyżej 150 tys. mieszkańców.

Kapituła Konkursu dokonując wyboru nominowanych Inwestycji weźmie pod uwagę w szczególności:
wpływ na środowisko;
energooszczędność;
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia;
ekonomiczną zasadność inwestycji;
efekty ekologiczne inwestycji;
innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych;
funkcjonalność Inwestycji;
zastosowane rozwiązania architektoniczno-użytkowe.

Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną do 15 października br. na adres poleco@grupamtp

Karta zgłoszeniowa Regulamin konkursu

Konkurs odbywa się pod patronatem branżowym:

 

 

Organizator konkursu: