Organizator:

Unijne dotacje na tereny zielone sprzyjające poprawie jakości powietrza i niwelujące hałas

Podziel się

Ponad 23,8 mln zł ze środków Funduszu Spójności pomoże utworzyć nowe tereny parkowo-ogrodowe w Milanówku, Pruszkowie, Poznaniu i Gminie Toszek.

Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Milanówek

Na projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek” NFOŚiGW przekazał ok. 10,4 mln zł przy koszcie całkowitym 12,2 mln zł. Inwestycja przyniesie liczne korzyści lokalnej społeczności, m.in. zwiększy atrakcyjność części zielonych terenów oraz poprawi jakość lokalnego powietrza. Jej ważnym walorem będzie niwelowanie hałasu i tzw. emisji liniowej (czemu służyć będzie m.in. organizacja pasów zieleni izolacyjnej), a także ochrona bioróżnorodności. Na terenie miasta (w tym wokół zabytkowych willi Turczynek i Waleria) zagospodarowane zostaną skwery, działki zielone i leśne, a także szpalery zieleni przyulicznej.  

Poznań

Przedsięwzięcie pn. „Poznańskie parki w dzielnicy Wilda” został wsparty dotacją ok. 3,3 mln zł dotacji przy jego koszcie całkowitym ok. 8,6 mln zł. W wyniku jego realizacji powstanie dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna. W utworzonym i zrewaloryzowanym obszarze parkowym zostaną wydzielone strefy m.in. dla dzieci i młodzieży oraz miejsca do biernego odpoczynku w ciszy. Zakres rzeczowy projektu obejmie uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni: nasadzenia drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw. Zasadniczym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Wilda oraz wzrost atrakcyjności Poznania jako „miasta zielonego”. Obszar nowo powstałego terenu rekreacyjnego sięgnie 6,37 ha.

Pruszków

Ponad 6,6 mln zł dotacji pomoże zrealizować projekt pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”, przy 11,8 mln zł jego kosztu całkowitego. Zakres działań obejmie m.in. zagospodarowanie zieleni przyulicznej oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Utracie, a także wykonanie elementów małej architektury. Ok. 81% (22,9 ha) powierzchni biologicznie czynnej stanowić będzie nowy teren zieleni. Łączna powierzchnia terenów objętych projektem to ponad 28 ha.

Gmina Toszek

Dotację ok. 3,5 mln zł uzyskało również przedsięwzięcie pn. „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”, a jego koszt całkowity to ok. 4,2 mln zł. Projekt przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zieleni w mieście. Zostaną utworzone dwa nowe parki, ogród miejski, skwery zieleni oraz odnowione istniejące zielone enklawy. W ramach zadania przewiduje się nasadzenie wielogatunkowej i wielopiętrowej zieleni oraz utworzenie małej architektury, w tym oświetlenia. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o ok. 18 ha.