Organizator:

POLECO pod patronatem PIOIRO

Podziel się

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań objęła patronatem branżowym targi POLECO.
Dziękujemy! To dla nas prawdziwy zaszczyt!
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań:
👉 to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami
👉 reprezentuje grupę przedsiębiorców, na których nałożony jest obowiązek zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
👉 w ramach porozumień zawartych z marszałkiem województwa PIOIRO organizuje system gospodarki odpadami