Organizator:

POLECO 2020 - program wydarzeń

Podziel się

Dlaczego warto? Bilety Aktywuj zaproszenie POLECO 2020 - bezpieczne targi!

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to platforma biznesu, wiedzy i technologii. Od lat targom towarzyszy bogaty program wydarzeń zarówno konferencji, szkoleń, jak i branżowych debat. zobacz co podczas tegorocznej edycji przygotowali dla zwiedzających organizatorzy oraz partnerzy targów POLECO.

 

Pobierz program wydarzeń towarzyszący targom POLECO

 

21 października

Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych

 • Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych.
 • Wymagania prawne w zakresie uzgadnia projektów urządzeń fotowoltaicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takich urządzeń.
 • Wpływ pożaru urządzeń fotowoltaicznych na budynek.
 • Zabezpieczenia stosowane w instalacjach fotowoltaicznych wpływające na bezpieczeństwo pożarowe.
 • Dobre praktyki instalatorskie związane z bezpieczeństwem pożarowym urządzeń fotowoltaicznych.

Organizator: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,  Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

 

Forum Energii i Recyklingu – RING

 • Ekoprojektowanie opakowań jako praktyczne narzędzie wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta, 
 • ROP a bezpieczeństwo żywności, 
 • Jak część przemysłu wprowadzającego opakowania na rynek patrzy na ROP?, 
 • ROP – dobre wzorce,
 • Znaczenie regulacji prawnych dla zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych,

Oczekiwany kształt modelu ROP w Polsce - branżowa debata 

 • Wpływ BDO na wykonanie audytu recyklera za 2020 r.,
 • Nowe możliwości sprzedaży odpadów tworzyw sztucznych na rynkach zagranicznych, utrata statusu odpadów oraz certyfikaty gospodarki obiegu zamkniętego, 
 • Zmiana zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – wybrane zagadnienia, 
 • Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Przyszłość rynku ZSEE - branżowa debata 

Organizator: Energia i Recykling, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

 

Konferencja Woda – Klimat – Człowiek

WODY OPADOWE

 • Prezentacja programów – Dom z klimatem / Moja woda / Greenevo
 • Prezentacja programu Stop Suszy oraz działań strategicznych i inwestycyjnych związanych z ochroną zasobów wodnych
 • Mechanizmy finansowego wsparcia inwestycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
 • Podatek od deszczu/Zmiany w ustawie Prawo wodne/ Uchwała o utworzeniu aglomeracji o zatwierdzenie taryfy
 • Ogrody deszczowe – jak zbudować oraz jak przygotować strategię działań dotyczącą deszczówki
 • Dopłaty na zatrzymywanie deszczu – doświadczenia wdrażania
 • Woda deszczowa jako element krajobrazu w mieści i na wsi
 • Doświadczenia w zagospodarowaniu wód opadowych w mieście

WOD-KAN

 • Problemy aglomeracji KPOŚK/ Czy samorządom grożą kary za niewypełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy ściekowej
 • Nowe finansowanie inwestycji wod-kan w samorządach - co aktualnie wiemy?
 • PROW 2021-2027 - inwestycje wod-kan w gminach oraz aktualne dofinansowania dla rolników – zbiorniki wodne/retencja/deszczówka
 • Analiza techniczno-ekonomiczna w gospodarce wodno-ściekowej warunkiem uzyskania dotacji
 • PPP- w branży wod-kan na przykładzie zrealizowanej inwestycji

Panel dyskusyjny dotyczący suszy, retencji i wód opadowych

Organizator: Grupa MTP

Opiekun merytoryczny: dr inż. Tomasz Warężak, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. gospodarki obiegu zamkniętego

 

Kongres MOVE

 • Wpływ Green Deal na rozwój niskoemisyjnego transportu w Europie  
 • Elektormobilni.PL. Inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
 • Dekada elektromobilności. Zielona mapa drogowa dla Polski              
 • Restart mobilności w Europie. Liderzy wyznaczają kierunek   
 • Barometr Nowej Mobilności 2020 
 • Ambasadorzy zrównoważonej mobilności. Miasta gotowe na transportowa rewolucję
 • Katalog Samochodów Elektrycznych 2020/2021. Premiera raportu                      
 • Regulacyjne i finansowe wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce

Organizator: Grupa MTP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

 

Forum Rozwoju Miast – BEZPIECZNE PRZESTRZENIE MIEJSKIE

 • Otwarcie konferencji i powitanie uczestników, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania          
 • Fotini Ioannidou 
 • Bezpieczne ulice w Norwegii, Christoffer Solstad Steen,
 • Szkolne ulice w Wiedeniu, Petra Jens
 • mini debata  Rennes & Bilbao
 • Ulice przyjazne dzieciom: jak wyglądają i dlaczego są ważne?, Tim Gill
 • mini debata, Petra Jens & Tim Gill  
 • Miguel Anxo Fernández Lores
 • mini debata, Hubert Barański & Paweł Silbert
 • Constanze Siedenburg & Cornelia Dittrich
 • System monitorowania dużych skupisk ludzi w Amsterdamie, Eelco Thiellier
 • POLIS Network
 • Startup Patrz na drogę Poznań
 • Inteligentne i bezpieczne ulice (@Eindhoven), Rick Schager
 • Rafał Ratajczak

Organizator: Urząd Miasta Poznania, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Związek Miast Polskich

 

22 października 

VII Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

 • Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk),
 • Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

Okrągły Stół Gospodarki Odpadami

BLOK I Selektywna zbiórka odpadów

Problematyka:
· regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach po zmianach a selektywna zbiórka odpadów
· określenie wymogów w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
· selektywna zbiórka bioodpadów, wpływ kompostowników przydomowych na system
· jak egzekwowad brak segregacji?
· poziomy odzysku i recyklingu a selektywna zbiórka
· Baza Danych Odpadowych
· Prawo zamówieo publicznych i rola przetargów w prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów od mieszkańca

Pytania z Sali

BLOK II Energia z odpadów

Problematyka:
· spalanie odpadów zmieszanych a spalanie frakcji kalorycznej odpadów
· finansowanie termicznego przekształcania odpadów
· współpraca lokalnych ciepłowni z zakładami gospodarki odpadami
· selektywna zbiórka a termiczne przekształcanie odpadów
· fermentacja bioodpadów jako „zielona energia”
· klastry energii jako model lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym
· zagospodarowanie frakcji kalorycznej sposobem na zahamowanie fali pożarów?

Pytania z Sali

BLOK III I WPGO województwa wielkopolskiego

Problematyka:
· aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego – szanse i zagrożenia
· zmiany w planie inwestycyjnym województwa wielkopolskiego
· podział województwa, wykazanie zakładów termicznego przekształcania odpadów istniejących oraz planowanych
· problemy i wyzwania w gospodarce odpadami dla województwa wielkopolskiego

Pytania z Sali

Wypracowanie wniosków – zakończenie panelu

Organizator: Ekorum

 

WARSZTATY – AGLOMERACJE KPOŚK (Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych)

Warsztaty skierowane do samorządów, celem pomocy w opracowywaniu nowych planów aglomeracji (KPOŚK). Podczas warsztatów przewidziano indywidulane konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami KZGW Wód Polskich oraz Zarządów Zlewni  Wód Polskich z Poznania i Jasła.

Organizator: Grupa MTP

Opiekun merytoryczny: dr inż. Tomasz Warężak, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. gospodarki obiegu zamkniętego

 

Forum Rozwoju Miast – KOMPETENCJE XXI WIEKU   

 • Powitanie uczestników, Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznań
 • Taavi Kotka
 • David Sim
 • Jussi Valimaa
 • mini debata, Fundacja Golinelli Bolonia & Cezary Mazurek
 • Jutro należy do tych, którzy je tworzą, Richard Gerver
 • Insygnia przyszłości, Przemysław Staroń
 • mini debata, dr Maciej Frąckowiak & Dominika Sadowska
 • do ustalenia
 • Nauka o klimacie, prof. Szymon Malinowski

Organizator: Urząd Miasta Poznania, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw

 

23 października

Forum Rozwoju Miast – POZNAŃSKI DZIEŃ ENERGII

 • Energia – wyzwanie miast XXI wieku, Radosław Szczerbowski, Urząd Miasta Poznania – Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Veolia
 • Globalne i lokalne wyzwania dla spółek energetycznych w XXI wieku, Krzysztof Hajdrowski, ENEA S.A.
 • Inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej – przyszłość, czy teraźniejszość?, Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska
 • przerwa kawowa
 • Zarządzanie energią w mieście, jako element zintegrowanego systemu środowiskowej informacji przestrzennej Ekostrateg.com, Rafał Idziak, Atmoterm S.A.
 • EcoStruxure – wykorzystanie cyfrowych rozwiązań w monitoringu energetycznym, Szymon Hochół, Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
 • Wsparcie merytoryczne i finansowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, Kinga Świtalska, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu
 • Mapa potencjału solarnego jako krok w kierunku wzrostu wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych występujących na terenie Miasta Poznania, Łukasz Kaźmierczak, Politechnika Poznańska, Michał Michałowski, Krzysztof Drygalski, Marcin Lis , Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Organizator: Urząd Miasta Poznania, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw