Organizator:

Polacy świadomi zmian klimatu

Podziel się

Z badań zleconych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że Polacy są świadomi zmian klimatu i dostrzegają problem z zasobami wodnymi. Szansę upatrują natomiast w odnawialnych źródłach energii.

 

W opinii ponad ¾ badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. 

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54%), ekologiczne rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności (29%) i energetyki jądrowej (22%).

Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.

 

Raport został zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Kliknij poniższy link i pobierz pełna treść raportu.

Raport z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu