Organizator:

PARP wesprze finansowo inwestycje w energię odnawialną, odpady i recykling

Podziel się

7 grudnia weszło w życie rozporządzenie regulujące zasady udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach unijnego programu Nowoczesna Gospodarka 2021-2027. Beneficjenci tego wsparcia to, m.in. przedsiębiorcy, samorządy terytorialne i placówki naukowo-badawcze.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Rozporządzenie określa szczegółowo przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez PARP wsparcia objętego tym programem unijnym.

Istotna część rozporządzenia dotyczy zasad udzielania pomocy inwestycyjnej podmiotom zaangażowanym w rozwój odnawialnych źródeł energii, podnoszenie efektywności energetycznej oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Wsparcie PARP w ramach unijnego programu

Opublikowane 6 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 szczegółowo określa między innymi rodzaje pomocy ze strony PARP.

Wsparcie takie może zostać udzielone podmiotom, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli m.in.:

 • przedsiębiorcom oraz pracownikom przedsiębiorców;
 • podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
 • stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
 • organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym;
 • uczelniom i innym podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • osobom fizycznym, w tym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

Rodzaje pomocy

Rozporządzenie szczegółowo reguluje m.in. rodzaje pomocy finansowej ze strony PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym:

 • regionalną pomoc inwestycyjną;
 • pomoc na usługi doradcze;
 • pomoc na udział w targach;
 • pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność;
 • pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności;
 • pomoc dla klastrów innowacyjnych;
 • pomoc na wspieranie innowacyjności;
 • pomoc szkoleniową;
 • pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
 • pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
 • pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną;
 • pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji;
 • pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;
 • pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
 • pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Dla rozpoczynających działalność

Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przez PARP mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na inwestycję początkową. Pomoc na usługi doradcze oraz na udział w targach jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, a intensywność tej pomocy nie przekracza 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana mikro- lub małemu przedsiębiorcy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego o wartości ekwiwalentu dotacji brutto od 400 tys. do 800 tys. euro.

Wsparcie to obejmie podmioty, które:

 • nie są notowane na giełdzie i prowadzą działalności przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
 • nie dokonały podziału zysków;
 • nie przejęły działalności innych przedsiębiorców;
 • nie zostały utworzone w wyniku połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między mikro- lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.

Efektywność energetyczna, OZE i recykling

Istotna część rozporządzenia dotyczy zasad pomocy inwestycyjnej dla podmiotów zaangażowanych w rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), podnoszenie efektywności energetycznej oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

Pomoc inwestycyjna wspierająca efektywność energetyczną jest udzielana na inwestycje umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana na budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przewidują też m.in. pomoc inwestycyjną na rozwój recyklingu i ponowne wykorzystanie odpadów. To wsparcie udzielane jest wyłącznie na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi przez inne przedsiębiorstwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie może zostać udzielona na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.

Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 obowiązuje od 7 grudnia 2022 r.

Źródło: Portal Samorządowy