Organizator:

Okrągły stół gospodarki odpadami

Podziel się

Zapraszamy na panel ekspercki poświęcony gospodarce odpadami.

Naprzeciw siebie usiądą branżowi specjaliści, którzy przy okrągłym stole otwarcie podyskutują nt. aktualnej sytuacji w obszarze gospodarki odpadami, a także wyzwań stojących przed branżą. A wszystko w trzech blokach tematycznych:

- selektywna zbiórka odpadów;

- energia z odpadów;

- WPGO województwa wielkopolskiego.

Jak egzekwować brak segregacji? Czy zagospodarowanie frakcji kalorycznej jest sposobem na zahamowanie fali pożarów? Jakie są problemy w gospodarce odpadami w Wielkopolsce?

Odpowiemy m.in. na te pytania i wypracujemy konstruktywne wnioski.

22.10.2020 r. godzina 11:00-14:30

Organizator wydarzenia:

 

Program Okrągłego Stołu

11:00

Otwarcie panelu

BLOK I

Selektywna zbiórka odpadów

11:10-12:00

Problematyka:

·  regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach po zmianach a selektywna zbiórka odpadów

·  określenie wymagań w zakresie selektywnego zbierania

·  i odbierania odpadów komunalnych

·  selektywna zbiórka bioodpadów, wpływ kompostowników przydomowych na system

·  jak egzekwować brak segregacji?

·  poziomy odzysku i recyklingu a selektywna zbiórka

·  Baza Danych Odpadowych

·  Prawo zamówień publicznych i rola przetargów w prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów od mieszkańca

Zaproszeni paneliści**:

Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu

Przedstawiciel, Instytut Ochrony Środowiska

Praktycy oraz eksperci gospodarki odpadami

Prawnicy

 

12:00-12:10

Pytania z Sali

BLOK II

Energia z odpadów

12:20-13:10

Problematyka:

·  spalanie odpadów zmieszanych a spalanie frakcji kalorycznej odpadów

·  finansowanie termicznego przekształcania odpadów

·  współpraca lokalnych ciepłowni z zakładami gospodarki odpadami

·  selektywna zbiórka a termiczne przekształcanie odpadów

·  fermentacja bioodpadów jako „zielona energia”

·  klastry energii jako model lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym

·  zagospodarowanie frakcji kalorycznej sposobem na zahamowanie fali pożarów?

Zaproszeni paneliści**:

Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu

Przedstawiciel, GIOŚ

Przedstawiciel, NFOŚiGW

Praktycy oraz eksperci gospodarki odpadami

Prawnicy

13:10-13:20

Pytania z Sali

BLOK III

WPGO województwa wielkopolskiego

13:30-14:20

Problematyka:

·  aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego – szanse i zagrożenia

·  zmiany w planie inwestycyjnym województwa wielkopolskiego

·  podział województwa, wykazanie zakładów termicznego przekształcania odpadów istniejących oraz planowanych

·  problemy i wyzwania w gospodarce odpadami dla województwa wielkopolskiego

Zaproszeni paneliści**:

Przedstawiciel, UMWW

Przedstawiciel, WIOŚ Poznań

Praktycy oraz eksperci gospodarki odpadami

Instalacje komunalne z terenu województwa wielkopolskiego

Prawnicy

14:20-14:30

Pytania z Sali

14:30

Wypracowanie wniosków – zakończenie panelu