Organizator:

EkoSfera – najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony klimatu i środowiska

Podziel się

Poznaj najnowsze trendy ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Zapraszamy na EkoSferę, którą 9 i 10 listopada będzie można obejrzeć na www.poleco.pl.

 

Polityka klimatyczna – szanse i wyzwania

W jaki sposób sprawić aby polska transformacja była sprawiedliwa i innowacyjna? Czy ciepłownictwo może być elementem systemu energetycznego? Jak budować lokalne bezpieczeństwo energetyczne? Jak skutecznie osiągnąć założone ambicje „Zielonego Ładu”? Na te pytania odpowiedzą uczestnicy debaty inaugurującej EkoSferę.

Każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. W szczególny sposób skutki zmian klimatu widoczne są na obszarach zurbanizowanych, gdzie charakter i intensywność zabudowy zwiększają zagrożenia klimatyczne lub powodują nowe zjawiska specyficzne dla miast. Podczas panelu „Miasto z klimatem - adaptacja do zmian klimatu i zwiększenie odporności miast na wyzwania klimatyczne” poruszone zostaną kwestie zwiększenia odporności miast na wyzwania klimatyczne.

Panel „Climate Change Officer - zawód/kompetencje przyszłości” będzie dotyczył nowego zawodu, który zaczyna funkcjonować w sferze biznesu – eksperta od spraw klimatu działającego albo samodzielnie albo w ramach stanowiska związanego ze zrównoważonym rozwojem. Dyskusja będzie dotyczyła odpowiedzialności klimatycznej firm i działań podejmowanych w tym zakresie.

Zadaniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest odpowiednie przydzielenie odpowiedzialności za odpady opakowaniowe i zwiększenie ich przydatność do recyklingu. Czy potrzebny jest regulator? Za co powinni płacić producenci? Jak zachęcić do ekoprojektowania? Odpowiadać  na te pytania będą uczestnicy debaty „Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów”.

Energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej dekarbonizacji elektroenergetyki. Nad rolą polskiej energetyki jądrowej zastanowią się prelegenci debaty „Czy bez energetyki jądrowej można uratować planetę?”.

GOZ, OZE, E-mobility i offshore

Uczestnicy panelu „Energetyczna rewolucja offshore wind na Morzu Bałtyckim jako element polityki klimatycznej UE” będą rozmawiać na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w kontekście zapowiadanej strategii UE dotyczącej morskiej energii odnawialnej.

Nad szansami i wyzwaniami dla polskiego rynku elektromobilności zastanowią się prelegenci debaty „Transformacja elektryczna i wodorowa - kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego i nie tylko”. Panel dotyczył będzie realizowanych oraz planowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce, w tym planowanych do wydatkowania na ich realizację środków w latach 2020 – 2030.

Panel „GreenEvo – zielone światło dla technologii” to jedno z licznych działań w projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Projekt ma na celu budowanie potencjału polskich technologii środowiskowych, w tym także wsparcie transferu zagranicznego tych rozwiązań. Zaproszeni goście, przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i świata nauki, wypowiedzą się na temat zielonych technologii, ich roli w polityce klimatycznej, możliwości oraz perspektyw dla ich rozwoju.

Podczas panelu poświęconego odnawialnym źródłom energii poruszone zostaną kwestie planowanych ofert finansowych, finansowania inwestycji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, MŚP, roli edukacji w zwiększaniu świadomości społecznej, a także zmian zapotrzebowania na energię i zmian profilu jej zużywania.   

Podczas panelu „Systemowe wdrażanie modeli GOZ – Jak zwiększyć odzysk i ponowne wykorzystanie surowców w Polsce?” omówiona zostanie m.in. obecna sytuacja ponownego wykorzystania surowców oraz etap rozwoju GOZ w Polsce. Uczestnicy debaty zastanowią się nad potrzebą zmian systemowych umożliwiających rozwój modeli GOZ w Polsce prowadzących do efektywniejszego wykorzystania surowców.

Konferencja EkoSfera jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku ze względu na przełożenie targów konferencja odbywa się on-line w dniach 9-10 listopada.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja równolegle na facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Patronat honorowy 

 

Patronat medialny

    
  

Organizatorzy konferencji

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.